Kvantaška pijaca: 05h - 22h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

OGLAS O RASPISIVANJU JAVNE PRODAJE

 Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora br. 2524/2021 od 27.10.2021. godine A.D. "GRAD" Bijeljina objavljuje:

 

OGLAS

O RASPISIVANjU JAVNE PRODAJE

 

Član 1.

Raspisuje se javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda za zidanu garažu u ulici Svetog Save ( iza Cik-Caka) označene brojem 37 u površini od 15 m2 po početnoj cijeni od 300,00 KM/m 2

Član 2.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka javne prodaje uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne početne cijene.

Član 3.

 

Pismene ponude za nekretnine iz člana 1. (GARAŽA) zainteresovani dostavljaju u zapečaćenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ- ZA LICITACIJU“ najkasnije do početka javne prodaje.

Otvaranje pismenih ponuda iz člana 1. održaće se dana 16.11.2021.godine. u prostorijama A.D. "GRAD" Bijeljina sa početkom u 13.00 časova.

 

Član 4.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o prodaji predmetnih nekretnina . Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog kupoprodajnog Ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

 

Član 5.

 

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene odrediće se u Ugovoru o prodaji kao i vrijeme i način predaje nekretnina u posjed kupcu.

 

Član 6.

 

Sve informacije o predmetnim nekretninama i uslovima licitacije iz člana 1. mogu se dobiti u AD „GRAD“ Bijeljina, Miloša Crnjanskog 38 ili na telefon 055/203-403 kao i razgledati u vremenu od 07,00 - 15,00 časova svakog radnog dana.

 

Član 7. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

 

A.D."GRAD" BIJELjINA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co