Kvantaška pijaca: 05h - 22h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

OGLAS O IZDAVANJU NEPOKRETNOSTI U ZAKUP

 Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora br. 2522 /2021. od 27.10.2021. godine A.D. "GRAD" Bijeljina objavljuje:

 

O G L A S

O IZDAVANjU NEPOKRETNOSTI U ZAKUP

 

 

Član 1.

 

Objavljuje se licitacija putem usmenog javnog nadmetanja za izdavanje na jednogodišnji zakup obradivog zemljišta i to:

 1.Zemljišta označenog kao k.č.br. 765 u površini od 643 m2 i zemljišta označenog kao k.č.br. 766 u površini od 14.403 m2, obje upisane u listu           nepokretnosti br. 4833, odnosno z.k.ul.br. 4494 K.O. Bijeljina 2;

Član 2.

 

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 55,00 KM/1000 m2. Zemljište se daje u jednogodišnji zakup isključivo za obradu.

 

Član 3.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne početne cijene zemljišta iz člana 1. tačka 1. i 2.

 

Član 4.

 

Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 16.11.2021. godine u prostorijama A.D. "GRAD" Bijeljina sa početkom u 11,00 časova.

 

Član 5.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o zakupu zemljišta na period od jedne godine. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog Ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

 

 

Član 6. 

Način i uslovi plaćanja cijene odrediće se u Ugovoru o kao i vrijeme i način predaje nekretnina u posjed zakupcu.

 

 

Član 7.

 

Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos.

 


Član 8.

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i dnevnom listu „Glas Srpske“ .

 

 

 

 

A.D. „GRAD“ BIJELjINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co