Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

Oglas o izdavanju nepokretnosti u zakup

A.D."GRAD"

Bijeljina

Broj: 473/2021

Datum, 03.03.2021. godine

 

Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora br. 472/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."GRAD" Bijeljina objavljuje

 

OGLAS

o izdavanju nepokretnosti u zakup

 

Član 1.

Objavljuje se licitacija putem usmenog javnog nadmetanja za izdavanje na jednogodišnji zakup obradivog zemljišta, i to:

  1. Označenog kao k.č. br. 728/97, 728/126, 728/127, 728/128, 728/129, 728/130, 728/139, 728/147, 728/149, 728/150, 728/151, 728/153 i dijelovi parcele označene kao k.č. br. 728/148, upisane u list nepokretnosti br. 677 K.O. Bijeljina selo u ukupnoj površini od 42.500 m2.
  2. Označenog kao k.č. br. 728/136, 728/137, 728/138, 728/155, 728/156, 728/157, 728/158, 728/159, 728/160, 728/161, 728/162, 728/162, 728/164, 728/165, 728/166, 728/167 i dio parcele označene kao k.č. br. 728/4, upisane u list nepokretnosti br. 677 K.O. Bijeljina selo u ukupnoj površini od 86.990 m2.

Početna cijena zakupa zemljišta iz člana 1., tačka 1. iznosi 30,00 KM/1000m2;

Početna cijena zakupa zemljišta iz člana 1., tačka 2. iznosi 40,00 KM/1000 m2.

Zemljište iz člana 1. tačka 1. i 2. se izdaje u jednogodišnji zakup kao jedinstvena cjelina isključivo za obradu.

 

Član 2.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne početne cijene zemljišta iz člana 1. tačka 1. i 2.

 

Član 3.

Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 22.03.2021. godine u prostorijama A.D."GRAD" Bijeljina sa početkom u 11:00h.

 

Član 4.

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o zakupu zemljišta na period od jedne godine.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog Ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

 

Član 5.

Način i uslovi plaćanja cijene odrediće se u Ugovoru, kao vrijeme i način predaje nekretnine u posjed zakupcu.

 

Član 6.

Uplaćena kaucija najpovoljnije ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos.

 

Član 7.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i dnevnom listu "Glas Srpske".

 

A.D."GRAD" Bijeljina

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co