Na osnovu Zakona o trgovini „ Službeni glasnik RS“, br. 6/07 i izmjene i dopune Zakona o trgovini („Sl.glasnik RS“, br. 52/11) Pravilnika o minimalnotehničkim uslovima u pogledu poslovnih prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti („Službeni glasnik RS“, br.84/07) i Statuta Akcionarskog društva „GRAD“ Bijeljina, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 16.10.2013.godine donio je:

PIJAČNI RED NA KVANTAŠKOJ PIJACI

Član 1.

Ovim pijačnim redom reguliše se: pravo prodaje i kupovine robe i proizvoda na pijaci, usluge koje pruža Društvo, način korištenja pijačnih usluga, obaveze Društva i korisnika usluga i odgovornost za sprovođenje ovog Pijačnog reda.

Član 2.

Akcionarsko društvo „GRAD“ Bijeljina (u daljem tekstu: Društva) organizuje rad Kvantaške pijace u okviru ATC-a „Knez Ivo od Semberije“ Bijeljina.

Član 3.

Kvantaška pijaca je organizovano i uređeno mjesto na kojem se na uobičajeni način obavlja trgovina poljoprivrednim proizvodima-povrćem i voćem, između prodavca i kupca.

Član 4.

Davaoci i korisnici usluga na pijaci dužni su se pridržavati ovog Pijačnog reda, Zakona o trgovini i Pravilnika.

Član 5.

Radno vrijeme Kvantaške pijace u vansezoni od 01.11. – 30.04. od 05,00 – 22,00 časova, a u sezoni od 01.05. – 31.10. od 00,00 – 24,00 časa, odnosno u skladu sa Odlukom o radnom vremenu.

Član 6.

Na Kvantaškoj pijaci se vrši promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ( voća i povrća ) proizvedenih na poljoprivrednim gazdinstvima fizičkih lica (poljoprivredni proizvođači), a ostali prodavci u skladu sa zakonom.

Član 7.

Na Kvantaškoj pijaci promet vrše registrovana pravna lica, preduzetnici i poljoprivredni proizvođači.

Prodaja od strane registrovanih pravnih lica i preduzetnika se vrši iz kontejnera ili privremenih montažnih poslovnih prostora postavljenih na istočnoj strani pijace na mjestima posebno označenim za to, dok se prodaja od strane poljoprivrednih proizvođača vrši na ostalom dijelu pijace, a prema skici platoa Kvantaške pijace koja čini sastavni dio ove Odluke ili na način koji odredi Uprava A. D. „GRAD“-a o čemu će se blagovremeno obavijestiti i nadležni organi.

Član 8.

Da bi poljoprivredni proizvođač zakupio mjesto na Kvantaškoj pijaci na određeno vrijeme mora predočiti potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u centralnom registru. Zakupci ne mogu izdavati zakupljeno mjesto drugim licima u podzakup,niti da neko drugi za njih radi.

Član 9.

Korisnici Kvantaške pijace, prodavci i to registrovana pravna lica i poljoprivredni proizvođači mogu zaključiti sa Društvom Ugovor o zakupu prodajnog mjesta.

Ugovor o zakupu se zaključuje na određeno vrijeme i to po pravilu na jednu kalendarsku godinu.

Zakupci su dužni na prodajnom mjestu istaći naziv preduzeća i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište.

Član 10.

Prilikom ulaska u prostor Kvantaške pijace korisnici usluga su OBAVEZNI da u skladu sa kategorijom vozila i važećim cjenovnikom plate ulaznicu, istu čuvaju i pokažu ovlaštenim licima od strane A.D. „GRAD“ Bijeljina. Kupljena ulaznica važi do kraja radnog vremena tog dana u slučaju da vozilo nije u međuvremenu napuštalo prostor Kvantaške pijace.

Vanredna doplata vršiće se na ime naknade zakupa na licu mjesta u skladu sa važećim cjenovnikom donešenim od strane Nadzornog odbora Društva.

Član 11.

Izričito se zabranjuje ulaz vozilima na Kvantašku pijacu kroz izlaznu kapiju.

Od vozača putničkih vozila koji postupe protivno zabrani iz prethodnog stava naplatiće se novčana naknada na ime zakupa u iznosu od 20,00 KM, a od vozača teretnih vozila naplatiće se novčana naknada na ime zakupa u iznosu od 50,00 KM.

Član 12.

Vozila koja ne izvrše prodaju robe obavezni su napustiti plato Kvantaške pijace u skladu sa članom 5. Pijačnog reda.

Vlasnik vozila koji protivno obavezi iz prethodnog stava ostavi vozilo na platou Kvantaške pijace suprotno odredbi člana 5. Pijačnog reda platiće novčanu naknadu na ime zakupa u iznosu od 50,00 KM.

Član 13.

Dostavna vozila, koja su navedena u Ugovoru o zakupu prodajnog mjesta, vrše dostavu robe samo za mjesto koje je navedeno u pomenutom Ugovoru. Svako kršenje ove odredbe biće sankcionisano zabranom ulaska dostavnog vozila u pijacu.

Dostavna vozila mogu biti samo vozila do 5 tona ukupne mase.

Dostava robe dostavnim vozilima vrši se u periodu od 00,00 – 09,00 svakog dana od 01.05.-31.10., a od 05,00 – 09,00 sati svakog radnog dana od 01.11. – 30.04., a za dostavu van dostavnog vremena plaća se pun iznos ulaza u pijacu.

Spisak dostavnih vozila na prijedlog upravnika Agrotržnog centra mora biti evidentiran u Ugovoru o zakupu, a takođe vršiće se i evidencija mjesečnih propusnica korisnika usluga na Agrotržnom centru.

Član 14.

Promet proizvoda na Kvantaškoj pijaci vrši se isključivo na postavljenim kontejnerima, boksovima, sopstvenim vozilima, prikolicama i prodajnim mjestima.

Korisnicima će biti obezbjeđeno korištenje kontrolne vage koja će biti postavljena na vidno mjesto.

Zabranjena je upotreba mjernih uređaja Društva koji nemaju dokaze o ispravnosti-verifikaciji.

Zabranjeno je uvođenje životinja osim konjskih zaprega u prostor Kvantaške pijace.

Član 15.

Zabranjeno je bacanje i odlaganje smeća u prostoru Kvantaške pijace osim na mjestima za to određenim.

Član 16.

Ne dozvoljava se korištenje pokretnih ugostiteljskih objekata unutar prostora Kvantaške pijace.

Član 17.

Zabranjeno je parkiranje putničkih i teretnih vozila na platou Kvantaške pijace, ako to nije u funkciji prometa.

Od vlasnika putničkih i teretnih vozila koji postupe protivno zabrani iz prethodnog stava naplatiće se naknada na ime zakupa u iznosu od 20,00KM, odnosno 50,00KM.

Član 18.

Korisnici Kvantaške pijace su obavezni ponašati se u skladu sa odredbama Pijačnog reda na Kvantaškoj pijaci i Zakona o trgovini.

Član 19.

Sprovođenje reda na Kvantaškoj pijaci obavljaju poslovođe i redari na Agrotržnom centru.

Održavanje reda podrazumijeva: pravilno parkiranje vozila, održavanje razmaka između vozila koji omogućava nesmetan prilaz vozilima, poštovanje linija izvučenih na platou, nesmetan prolaz između redova vozilima i pješacima, zabrana parkiranja i zaustavljanja na mjestima koja nisu predviđena za to i preduzimanje drugih radnji u cilju primjene ovog Pijačnog reda.

Član 20.

Svi korisnici usluga kao i posjetioci su odgovorni za materijalnu štetu izazvanu nesavjesnim ponašanjem, a koja bi se direktno odrazila na objekte ATC, te su istu dužni nadoknaditi.

Član 21.

U slučaju nepoštovanja pijačnog reda od strane korisnika usluga i posjetilaca redari A.D. „GRAD“ Bijeljina mogu izvršiti udaljavanje iz prostora Kvantaške pijace ili obavijestiti nadležne organe i po potrebi zatražiti pomoć i zaštitu od nadležnih organa,preko lica odgovornih za sprovođenje Pijačnog reda.

Zbog čestog i grubog narušavanja Pijačnog reda, direktor Društva, na prijedlog Upravnika ATC-a, može izreći zabranu ulaska u prostor Kvantaške pijace.

Zabrana ulaska na prostor Kvantaške pijace može biti na određeno vrijeme i trajno.

Član 22.

Za sprovođenje ovog Pijačnog reda odgovoran je Upravnik Agrotržnog centra.

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog Pijačnog reda prestaje da važi Pijačni red na Kvantaškoj pijaci br. 1871/2010. od 12.08.2010.godine.

Član 24.

Daje se ovlaštenje direktoru AD“GRAD“ Bijeljina da može svojom odlukom na drugi način regulisati neke od odredbi iz ovog Pijačnog reda,ukoliko se za to ukaže potreba i ukoliko je to neophodno za normalan rad pijace.

O svojim odlukama iz stava 1. ovog člana ,direktor je obavezan pismeno izvjestiti Nadzorni odbor AD“GRAD“ Bijeljina.

Član 25.

Ovaj Pijačni red stupa na snagu danom davanja saglasnosti gradonačelnika Grada Bijeljina.

A.D.„GRAD“ Bijeljina

Broj: 2562/2013.
Datum; 18.10.2013.god.

Na osnovu Zakona o trgovini i izmjene i dopune istog („ Službeni glasnik RS“, br. 6/07. i 52/11), Pravilnika o minimalnotehničkim uslovima u pogledu poslovnih prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti („Službeni glasnik RS“, br.84/07) i Statuta Akcionarskog društva „GRAD“ Bijeljina, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana ___________2013.godine donio je:

PIJAČNI RED NA STOČNOJ PIJACI

Član 1.

Ovim Pijačnim redom reguliše se: pravo prodaje i kupovine na Stočnoj pijaci, usluge koje pruža Društvo, način korištenja pijačnih usluga, obaveze Društva i korisnika usluga i odgovornost za sprovođenje ovog Pijačnog reda.

Član 2.

Akcionarsko društvo „GRAD“ Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) organizuje rad Stočne pijace u okviru ATC-a „Knez Ivo od Semberije“ Bijeljina.

Član 3.

Stočna pijaca je organizovano i uređeno mjesto na kojem se na uobičajeni način obavlja promet stokom.

Trgovina iz stava 1.ovog člana na Stočnoj pijaci može se obavljati pod sledećim uslovima:

 • da prodavac prodaje stoku koja je u njegovoj svojini, a za koju posjeduje propisanu dokumentaciju;
 • da kupac kupuje stoku za svoje potrebe.

Član 4.

Davaoci i korisnici usluga na Stočnoj pijaci dužni su se pridržavati ovog Pijačnog reda.

Član 5.

Stočna pijaca radi:

 • u periodu od 01. maja do 31. oktobra pijaca se otvara u ponedjeljak u 21 sat, a zatvara se u utorak u 9 sati;
 • u periodu od 1. novembra do 30. aprila pijaca radi utorkom u vremenu od 4 do 12 sati.

Član 6.

Na Stočnoj pijaci se vrši promet stoke, sijena, kukuruza, ječma, pšenice,na za to označenim i uređenim mjestima u krugu pijace.

Član 7.

Prilikom ulaska u prostor Stočne pijace korisnici su obavezni platiti ulaznicu prema Odluci o utvrđivanju cijena usluga na Agrotržnom centru „Knez Ivo od Semberije“.

Kupljena ulaznica važi do kraja radnog vremena pijace.

U slučaju neposjedovanja ulaznice, ovlaštena lica Društva naplatiće naknadu na licu mjesta u iznosu od 20,00 KM i cijenu ulaza po cjenovniku za robu koju prodaju.

Član 8.

Stoka se prema vrsti prodaje u boksovima, odnosno mjestima koja su za to predviđena, a na osnovu skice Stočne pijace, koja čini dio ovog Pijačnog reda.

Stoka se takođe može prodavati iz kamionskih prikolica, traktorskih prikolica i prikolica putničkih automobila, a isključivo na mjestima predviđenim za određenu vrstu stoke.

Član 9.

Kupcima i prodavcima obezbjeđuje se korištenje vaga na Stočnoj pijaci za čije korištenje se naplaćuje posebna naknada prema Odluci o utvrđivanju cijena usluga na ATC-u „Knez Ivo od Semberije“.

Član 10.

Zabranjuje se ulaz vozilima na Stočnu pijacu kroz izlaznu kapiju.

Od vozača putničkih vozila koji postupe protivno zabrani iz prethodnog stava naplatiće se novčana naknada na ime zakupa u iznosu od 20,00 KM, a od vozača teretnih vozila naplatiće se novčana naknada na ime zakupa u iznosu od 50,00 KM.

Član 11.

Zabranjen je ulazak i parkiranje putničkih i teretnih vozila na Stočnu pijacu, ako to nije u funkciji prometa.

Od vlasnika putničkih i teretnih vozila, koji postupe protivno zabrani iz prethodnog stava, naplatiće se naknada na ime zakupa u iznosu od 20,00 KM, odnosno 50,00 KM.

Član 12.

Zabranjeno je bacanje i odlaganje smeća u prostoru Stočne pijace.

Član 13.

Korisnici Stočne pijace su obavezni ponašati se u skladu sa odredbama ovog Pijačnog reda i Zakona o trgovini.

Član 14.

O održavanju reda na Stočnoj pijaci staraju se poslovođe i redari.

Održavanje reda podrazumijeva: poštovanje mjesta predviđenih za prodaju određene vrste stoke, stočne hrane i drugih roba, pravilno parkiranje vozila, održavanje razmaka između vozila koji omogućava nesmetan prilaz vozilima, nesmetan prolaz između redova vozilima i pješacima, zabrana parkiranja i zaustavljanja na mjestima koja nisu predviđena za to i preduzimanje drugih radnji u cilju primjene ovog Pijačnog reda.

Član 15.

Svi korisnici usluga, kao i posjetioci, su odgovorni za materijalnu štetu izazvanu nesavjesnim ponašanjem, a koja bi se direktno odrazila na objekte Agrotržnog centra, te su dužni istu nadoknaditi.

Član 16.

U slučaju nepoštovanja Pijačnog reda od strane korisnika usluga i posjetilaca, poslovođe i redari Društva mogu izvršiti udaljavanje sa prostora Stočne pijace i obavijestiti nadležne organe.

Zbog čestog i grubog narušavanja Pijačnog reda, direktor Društva, na prijedlog Upravnika ATC-a, može izreći zabranu ulaska u prostor Stočne pijace.

Korisnici platoa Stočne pijace mogu izgubiti pravo na korištenje prostora i usluga, odnosno biti udaljeni sa Stočne pijace u sledećim slučajevima ako:

 • prodaju robu na mjestima koja nisu određena za tu prodaju;
 • odbijaju da plate pijačnu uslugu;
 • prodaju robu i vrše uslugu u alkoholisanom stanju i na taj način ometaju normalan rad i red na pijaci;
 • načine krivično djelo ili drugu nedozvoljenu radnju koja ih čini nepodobnim za rad na Stočnoj pijaci;
 • svojim ponašanjem onemogućavaju ili ometaju rad ovlaštenih lica na Stočnoj pijaci.

Zabrana ulaska u prostor Stočne pijace može biti na određeno vrijeme i trajna.

Član 17.

Zabranjen je ulazak životinja u krug pijace bez posjedovanja obaveznog veterinarsko-zdravstvenog uvjerenja.

AD“GRAD“ Bijeljina dužno je zabranu iz stava 1.ovog člana sprovesti na način,da na ulazu u Stočnu pijacu istakne upozorenje ,a odgovornost za kršenje stava 1.ovog člana snose vlasnici stoke.

Kontrolu sprovođenja ove zabrane vrše radnici AD“GRAD“ u saradnji sa veterinarskim inspektorom na ulazu i unutar kruga pijace.

Član 18.

Dezinfekciona barijera na ulazu u pijacu mora obavezno biti u funkciji.

Obavezna je kompletna dezinfekcija pijačnog kruga i to:

 • u zimskom periodu dva puta;
 • u ljetnom periodu svaka dva mjeseca.

O izvršenoj dezinfekciji obavezno obavijestiti veterinarsku inspekciju.

Član 19.

Za sprovođenje ovog Pijačnog reda odgovoran je Upravnik Agrotržnog centra „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini.

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog Pijačnog reda, stavlja se van snage Pijačni red broj: 1872/2010. od 12.08.2010.godine i izmjene i dopune istog br. 1159/2012. od 14.05.2012.godine.

Član 21.

Daje se ovlaštenje direktoru AD“GRAD“ Bijeljina da može svojom odlukom na drugi način regulisati neke od odredbi iz ovog Pijačnog reda,ukoliko se za to ukaže potreba i ukoliko je to neophodno za normalan rad pijace.

O svojim odlukama iz stava 1. ovog člana ,direktor je obavezan pismeno izvjestiti Nadzorni odbor AD“GRAD“ Bijeljina.

Član 22.

Ovaj Pijačni red stupa na snagu danom davanja saglasnosti gradonačelnika Grada Bijeljina.

A.D.„GRAD“ Bijeljina

Broj: 3501/2013.
Datum: 13.12.2013.god.